OWS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży unifikują zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Multimasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bralinie, zwaną dalej „Sprzedającym” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”.
 2. Zmiana i wyłączenie poszczególnych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży lub też ich rozszerzenie, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży a treścią łączącej Strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

OFERTA

 1. Cena za oferowany towar uzależniona jest od jego ilości oraz indywidualnych rabatów klienta.
 2. Ceny podane w ofertach są cenami PLN netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości, chyba że strony ustalą inną walutę transakcji.
 3. Sprzedający, ze względu na wahania kursów walut, powstałych w czasie od momentu złożenia oferty do przesłania zamówienia przez Kupującego, zastrzega sobie możliwość zmian cen określonych w ofercie.
 4. Oferta oraz wszelka dokumentacja dołączona do oferty (rysunki, schematy itp.) przesyłana do Kupującego jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku i nie może być powielana ani udostępniana osobom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedającego.

ZAMÓWIENIE

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia w formie listowej, faksowej, elektronicznej lub telefonicznej, na podstawie złożonej przez Sprzedającego oferty.
 2. Zamówienie w formie pisemnej powinno być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dopuszcza się również potwierdzenie drogą telefoniczną.
 5. Kupujący nie może bez konsekwencji odstąpić od umowy, ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wypełnienia w następujących przypadkach:
  • złożenia błędnego zamówienia,
  • gdy zamówienie jest w trakcie realizacji,
  • gdy realizowane jest zamówienie niestandardowe.
 6. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu koszty poniesione przez niego w związku ze skierowaniem zamówienia do realizacji.

PŁATNOŚĆ, FAKTURY

 1. Płatność za zakupione przez Kupującego towary, następuje według warunków handlowych obowiązującej oferty.
 2. Realizacja zamówień towarów niestandardowych rozpoczynana jest po wpłaceniu zadatku.
 3. Należność za zakupiony towar może zostać uregulowana gotówką, przelewem bankowym lub za pobraniem.
 4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez Kupującego.
 6. Faktury VAT wystawiane przez Sprzedającego dostarczane będą wraz z zamówionym towarem, chyba, że Kupujący zastrzeże inny sposób doręczenia.

DOSTAWA

 1. Transport wysyłek realizowanych przez Sprzedającego realizowany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej, chyba, że Kupujący przy zamówieniu postanowi inaczej.
 2. Jeśli Kupujący nie wskaże na zamówieniu innego adresu, wszystkie wysyłki kierowane będą na adres siedziby Kupującego.
 3. Stosowne certyfikaty, atesty i inne dokumenty będą dołączane do dostarczonego towaru jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zapytaniu ofertowym, umowie lub zamówieniu.
 4. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
 5. Istnieje możliwość realizacji dostaw częściowych.
 6. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru, niezależnego od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia.
 7. W razie jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i kolejnej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

ZWROTY I WYMIANA TOWARU

 1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 2. Ewentualny zwrot towaru, przed wysyłką należy koniecznie uzgodnić ze Sprzedającym, w innym wypadku, towar dostarczony bez uprzedzenia, może nie zostać przyjęty i odesłany na koszt Wysyłającego.
 3. Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
 4. Wraz z towarem należy zwrócić dołączone do dostawy wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i inne dokumenty, włącznie z dowodem zakupu.
 5. Zwrotowi ani wymianie nie podlegają towary sprowadzone lub wykonane na zamówienie Kupującego.
 6. Możliwość wymiany towaru potwierdza Sprzedający.
 7. Koszty zwrotu i wymiany leżą wyłącznie po stronie Kupującego.
 8. Rozpatrywane są tylko zwroty zgłoszone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty dostawy.
 9. Ważne są wyłącznie zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

REKLAMACJE – POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE

 1. W momencie dostawy, Kupujący zawsze zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę, a w razie stwierdzenia lub podejrzeń, że w trakcie przewozu nastąpił jakikolwiek ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie są podstawą do roszczeń.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego towaru, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego w terminie 7 dni od daty dostawy o ujawnionej wadzie, przy czym powiadomienie musi być dokonane na piśmie listem poleconym, drogą elektroniczną lub faksem i dodatkowo potwierdzone telefonicznie.
 4. Gwarancja dotyczy wad powstałych na skutek wad jakościowych i materiałowych tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wynikły z nieprawidłowego montażu, podłączenia, niewłaściwego napięcia zasilania oraz niewłaściwych warunków eksploatacji.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie.
 7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje obowiązek naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprzedającego. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
 8. Reklamowany towar, po wcześniejszym zgłoszeniu, należy przesłać do Sprzedającego wraz z dowodem zakupu oraz wszystkimi dokumentami dołączonymi do dostawy.
 9. Sprzedający rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od dostawy reklamowanego towaru.
 10. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Sprzedającego gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.
 2. Wszelkie spory dotyczące wykonania bądź interpretacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Strony będą się starały rozwiązać na drodze negocjacji. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Sprzedającego.
 3. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.