OWS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, dalej OWS, określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Goli, zwaną dalej „Sprzedającym” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWU, a treścią łączącej Strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

 

OFERTA

1. Ceny podane w ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

2. Wszystkie oferty sporządzane są według stanu towarów na dzień wystawienia. Termin dostawy towaru podlega weryfikacji i aktualizacji w dniu złożenia zamówienia.

3. Cena za oferowany towar uzależniona jest od jego ilości oraz indywidualnych rabatów klienta.

 

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie powinno być złożone w formie listu, faksu bądź za pomocą poczty elektronicznej przez osobę upoważnioną do składania zamówień.

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją oferty, na podstawie której zostało wystawione.

3. Kupujący nie może bez konsekwencji odstąpić od umowy, ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wypełnienia w następujących przypadkach:

 

  • złożenia błędnego zamówienia,
  • gdy zamówienie jest w trakcie realizacji,
  • gdy realizowane jest zamówienie niestandardowe.

 

4. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu koszty poniesione przez niego w związku ze skierowaniem zamówienia do realizacji.

 

PŁATNOŚĆ, FAKTURY

1. Płatność za zakupione przez Kupującego towary, następuje według warunków handlowych obowiązującej oferty.

2. Realizacja zamówień niestandardowych rozpoczynana jest po wpłaceniu zadatku.

3. Należność za zakupiony towar może zostać uregulowana gotówką, przelewem bankowym lub za pobraniem.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

5. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez Kupującego.

6. Faktury VAT wystawiane przez Sprzedającego dostarczane będą wraz z zamówionym towarem, chyba, że Kupujący zastrzeże inny sposób doręczenia, np. drogą elektroniczną.

 

DOSTAWA

1. Transport wysyłek realizowanych przez Sprzedającego realizowany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej, chyba, że Kupujący przy zamówieniu postanowi inaczej.

2. Jeśli Kupujący nie wskaże na zamówieniu innego adresu, wszystkie wysyłki kierowane będą na adres siedziby Kupującego.

3. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu niezwłocznie w dniu ich otrzymania.

4. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.

5. Istnieje możliwość realizacji dostaw częściowych.

6. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru, niezależnego od Sprzedającego, termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia.

7. W razie jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i kolejnej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

 

ZWROTY I WYMIANA TOWARU

1. Ewentualny zwrot towaru, przed wysyłką należy uzgodnić ze Sprzedającym, w innym wypadku, towar dostarczony bez uprzedzenia, może nie zostać przyjęty na magazyn i odesłany na koszt Wysyłającego.

2. Zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony w transporcie oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

3. Wraz z towarem należy zwrócić, dołączone do dostawy, wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i inne dokumenty, włącznie z dowodem zakupu.

4. Zwrotowi ani wymianie nie podlegają towary sprowadzone lub wykonane na zamówienie Kupującego.

5. Możliwość wymiany towaru potwierdza Sprzedający.

6. Koszty zwrotu i wymiany leżą wyłącznie po stronie Kupującego.

7. Rozpatrywane są tylko zwroty zgłoszone najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostawy.

8. Ważne są wyłącznie zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

REKLAMACJE – POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE

1. W momencie dostawy, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę, a w razie stwierdzenia lub podejrzeń, że w trakcie przewozu nastąpił jakikolwiek ubytek lub uszkodzenie towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, ponieważ uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera, nie będą rozpatrywane i nie są podstawą do roszczeń.

2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego towaru, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego w terminie 7 dni od daty dostawy o ujawnionej wadzie, przy czym powiadomienie musi być dokonane na piśmie listem poleconym, drogą elektroniczną lub faksem i dodatkowo potwierdzone telefonicznie.

3. Gwarancja dotyczy wad powstałych na skutek wad jakościowych i materiałowych tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego montażu, podłączenia, niewłaściwego napięcia zasilania oraz niewłaściwych warunków eksploatacji.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji jest wyłączona jeśli w naprawę przedmiotu reklamacji ingerują nieupoważnione osoby trzecie.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje obowiązek naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprzedającego. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

7. Reklamowany towar, po wcześniejszym zgłoszeniu, należy przesłać do Sprzedającego wraz z dowodem zakupu oraz wszystkimi dokumentami dołączonymi do dostawy.

8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostawy reklamowanego towaru.

9. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez Sprzedającego gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.

10.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej sekcji, a treścią łączącej Strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.

2. Wszelkie spory dotyczące wykonania bądź interpretacji niniejszych OWS, Strony będą się starały rozwiązać na drodze mediacji. Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Sprzedającego.

3. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.